Toruń, 16 października 2020 r. L.dz. 1049/2020/BD Zarządzenia związane z zasadami bezpieczeństwa i higieny oraz duszpasterstwa w czasie pandemii koronawirusa

Doświadczenie trwającej epidemii jest dla nas wszystkich niełatwe. Chcemy przeżywać je w duchu wiary, zaufania Bogu, solidarności i braterstwa, na miarę możliwości wspierając tych, którym jest teraz szczególnie trudno. Wyrazem naszej miłości i wzajemnej odpowiedzialności są także przyjęte w Diecezji Toruńskiej reguły bezpieczeństwa i higieny. W związku z tym przypominam o dotychczas obowiązujących zasadach oraz przekazuję dodatkowe postanowienia, które należy wdrożyć podczas liturgii i innych działań duszpasterskich. Proszę o przyjęcie ze zrozumieniem poniższych wytycznych i ścisłe ich przestrzeganie. Proszę również o jasne ich komunikowanie wiernym, co zwiększa komfort uczestnictwa w życiu Kościoła. 1. Dyspensa Odpowiadając na zachętę Przewodniczącego KEP, w związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. strefie czerwonej i żółtej udzielam ogólnej dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy św. osobom przebywającym na terenie Diecezji Toruńskiej. 2. Środki ochrony osobistej: Maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta winni używać: a. wierni uczestniczący w liturgii, chyba że mają zwolnienie wynikające z przeciwskazań medycznych, b. pracownicy kościelni w sytuacjach kontaktu z innymi osobami (np. podczas zbierania składki czy w czasie przygotowania paramentów w świątyni, w której przebywają inne osoby), c. służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem diakona, lektora i psalmisty w momentach czytania lub śpiewu, Proszę również koncelebransów o zakrywanie nosa i ust przynajmniej podczas rozdawania Komunii św. i procesji przez świątynię. Parafia powinna zaopatrzyć się w dozowniki płynu dezynfekującego, które należy ustawić przy drzwiach wejściowych (lecz nie w kropielnicach). 3. Udzielanie Komunii Świętej a. Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę, jak również nie wolno pozbawiać wiernych możliwości przyjęcia Komunii Świętej na rękę. b. Wydaje się dobrym rozwiązaniem, aby najpierw udzielić Komunii na rękę, a następnie do ust. c. Kapłan lub inny szafarz rozdający Komunię Świętą winien bezpośrednio przed tą czynnością zdezynfekować ręce, a po zakończeniu obmyć palce w vasculum i powtórnie zdezynfekować ręce. 4. Sakrament pokuty i pojednania: Należy zadbać o należyte zabezpieczenie konfesjonałów, co jest ważne zwłaszcza w kontekście zbliżającego się okresu spowiedzi przed Uroczystością Wszystkich Świętych oraz przed Bożym Narodzeniem. a. W konfesjonałach na kratkach od strony penitenta należy umieścić folie ochronne i wymieniać je regularnie. 5. Uroczystość Wszystkich Świętych i modlitwa na cmentarzach a. W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym należy zachęcać wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich oraz modlitwę za zamarłych na całą „oktawę” Uroczystości. b. W organizacji dnia 1 listopada należy uwzględnić państwowe zasady bezpieczeństwa i skupić się na modlitwie za zmarłych w świątyniach. 6. Sakrament Bierzmowania Sakrament Bierzmowania można przeprowadzać zgodnie z wytycznymi dla poszczególnych stref. Można wiernym zaproponować np. dwie Msze św. z udzieleniem sakramentu następujące po sobie oraz jednego lub dwóch świadków Bierzmowania dla wszystkich. Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego przeprowadzenia Bierzmowania należy zaproponować przełożenie uroczystości na okres późniejszy, po zniesieniu obostrzeń. Proszę Księży Proboszczów o roztropne rozeznanie sytuacji. Dziękując Duszpasterzom, Osobom Konsekrowanym i Wiernym Świeckim za codzienny wysiłek budowania wspólnoty Kościoła w trudnych czasach epidemii, życzę wszystkim obfitości Bożego błogosławieństwa oraz zdrowia duszy i ciała na każdy dzień. Zachęcam ponadto, aby na zakończenie Mszy Świętych powrócić do praktyki śpiewu Suplikacji w intencji ustania epidemii, za chorych i personel medyczny oraz w intencji zmarłych. Ogarniam wszystkich moją modlitwą i z serca b ł o g o s ł a w i ę. Biskup Toruński

Add a Comment